Przetargi aktualne
Rzeszów dnia: 2017-05-15
PRZETARG - REMONT DACHU

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na "Modernizację hali warsztatowej - wymiana poszycia dachowego wraz ze świetlikami" na zajezdni autobusowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54.
Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jegowartość nie przekracza kwoty 418 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.
Regulamin Udzielania Zamówień MPK-Rzeszów Sp. z o.o. jest dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja hali warsztatowej - wymiana poszycia dachowego wraz ze świetlikami na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54.
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera załącznik nr.1 do SIWZ dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie spakowanego dokumentu zip.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin wykonania zamówienia do 90 dni od dnia przekazania placu budowy.
Warunki udziału został opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wadium wynosi 50 000 zł
Kryteria oceny ofert: Cane - waga 100%
Termin składania ofert - 29.05.2017r. godz. 13:00
Termin otwarcia ofert - 29.05.2017r. godz. 13:15
Termin związania ofertą : 60 dni od daty otwarcia ofert.

Załączniki do ogłoszenia:
- Zalacznik nr 1 Projekt.zip
- SIWZ + zalaczniki.pdf

Copyright © 2011 iNetServis